دوره‌های آموزشی

8 ساعت آموزش کارگاهی

فن بیان فروش

فروش حضوری و تلفنی

نیمه خصوصی

 مصاحبه تعیین سطح

تمرین های فردی و گروهی

متد آموزش کارگاهی

با حضور اساتید بیان و فروش 

به‌ زودی

16 ساعت آموزش کارگاهی

فروش با سؤال

فروش در دوران رکود

آموزش سازمانی

امکان سرفصل‌های سفارشی

پژوهش‌محور و بومی

متد آموزش کارگاهی

تمرین‌ها و تکنیک‌های کاربردی

به زودی

20 ساعت آموزش کاربردی 

مهندسی فروش 

برنامه‌ریزی پیشرفته 

نیمه خصوصی

 مصاحبه تعیین سطح

برنامه ریزی جامع فروش

متد آموزش کارگاهی

یک ماه پشتیبانی پس از دوره

به‌ زودی

20 ساعت آموزش  و تمرین

فروش فردی

Personal Selling

آموزش مجازی اینتراکتیو

مناسب دانش پذیران استان ها

پژوهش‌محور و بومی

ارائه منابع آموزشی

یک ماه پشتیبانی پس از دوره

به‌ زودی