اولویت مدیریت مصرف زمان و توان

اولویت توجه به مصرف زمان و توان

اولویت مدیریت مصرف زمان و توان فروشنده بر هرگونه مهارت دیگری مورد تأکید منابع تخصصی است. پیش از آموختن ابزارهای کاربردی مذاکرات فروش می‌بایست بتوانیم زمان کافی برای پرداختن به مشتری‌یابی و مذاکره با مشتریان باکیفیت را در اختیار داشته باشیم. تنها در‌صورتی‌که زمان کافی برای تمرین ابزارهای کاربردی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم به درونی‌سازی مهارت‌ها بپردازیم.

اولویت مدیریت مصرف زمان و توان فروشنده، حکم می‌کند به‌صورت روزانه فعالیت‌های خود را ثبت کنیم. پس از مدتی ثبت فعالیت‌ها و اندازه‌گیری زمان‌های تلف‌شده و توان و انرژی هدررفته‌ی خود می‌توانیم راهکارهایی برای مدیریت بهتر مصرف زمان و توان خود بیابیم.

حداقل به مدت یک‌هفته، هر روز این فرم را ثبت-مصرف-زمان پر کنید و در پایان روز، عملکرد خود را بسنجید.

راهبرد بهبود بهره‌وری در مصرف زمان و توان را ببینید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.