روزنامه قدس 96/08/04 یادداشت اقتصاد مقاومتی

یادداشت روزنامه قدس از این مقاله در سایت، مأخوذ شده است.

طرح انتقال دانش به نسل جدید در یادداشت روزنامه قدس

امروزه بسیاري از جوانان جویاي کار، به سبب سهولت ورود به حرفه فروش و جذابیت هاي آن در زمینه سازي براي کارآفرینی و خوداشتغالی، این حرفه را حداقل براي مدتی تجربه می نمایند. این در حالی است که سازمان ها جهت آماده سازي نیروهاي تازه وارد و بهینه سازي بازوي اجرایی فروش با چالش هاي متنوعی مواجه اند؛ زیرا بسیاري فروشنده هاي تازه کار، دور از فرهنگ کار و کاسبی رشد نموده اند.

بدون در دست داشتن الگوهایی براي انتقال مفاهیم به کسانی که تجربه جدیدي را شروع می کنند، بنگاههاي اقتصادي انواع هزینه ها را متقبل می شوند. به اعتقاد بسیاري از مدیران فروش، برخورداري از الگوها و معیارهایی جهت انتقال تجربه به نسل جدید فروشنده ها از هزینه هاي هنگفتی در سازمان ها پیشگیري خواهد کرد و درعین حال افزایش درآمدزاییِ این حرفه براي جوانان و استمرار اشتغال ایشان را میسر خواهد ساخت.

درحالی که منابع غربی آموزش فروش را به سادگی میتوان یافت و مدتی است جنبشی براي ترجمه بیشتر کتب خارجی و به روز رسانی اطلاعات به وجود آمده است اما در حرفه فروش فردي، به دلیل تأثیر بطن فرهنگی بازار بر متغیرها، عملاً بسیاري از روش هاي غربی غیر قابل استفاده اند و نیاز به منابعی که با فرهنگ بومی همخوانی داشته باشند را مرتفع نمی سازند. فقدان وجود الگوهاي بومی فروش فردي در آموزش نیروهاي فروش موجب گردیده نتایج حاصل از اثرسنجی و سنجش عملکرد در سازمانها بهبود نیابند.

تأثیر فرهنگ

خرید و فروش و تجارت، پدیده هایی اجتماعی اند و عمیقاً تحت تأثیر زمینه فرهنگی که در آن روي می دهند می باشند؛ ازاینرو، مطالعه فروش و بازاریابی نیز بدون شناخت ارزشها و باورهاي فرهنگی، اعتقادي بازار، کامل نخواهد بود. در این راستا تاکنون نتایج پژوهش کیفی «الگوي بومی ارتباط اقناعی» در قالب کتاب «فروش با سؤال» به نشر رسیده است. تلاش اینجانب و همکاران بر مبناي کشف الگویی مؤثر در میان آشفتگی ها، به ضرورت تدوین روشهاي کاربردي بومی و انتقال تجربه و دانش به نسل جدید فروشنده ها صورت پذیرفته و بر مدلسازي الگوي فروش بومی متمرکز گردیده است. اکنون باید دید آیا در آینده شاهد فعالیت هاي جهادي بیشتري از این دست خواهیم بود؟

 

2 comments to “روزنامه قدس 96/08/04 یادداشت اقتصاد مقاومتی”

You can leave a reply or Trackback this post.

 1. سميه راغبي - اکتبر 20, 2017 at 6:04 ق.ظ Reply

  در چند سال اخير با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده و رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی فرموده اند.
  «اقتصاد مقاومتی» معنا و مفهومی از کارآفريني و اتكاي به نسل تحصيلكرده داخلي و حمايت از توليدات داخل مي باشد.

 2. سعادتی - اکتبر 20, 2017 at 8:22 ق.ظ Reply

  با توجه به اینکه فقط 4 سال تا افق 1410 فاصله داریم و هنوز اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق نشده بر خود لازم می دانم نکاتی چند را خاطر نشان سازم.
  1.تجاوب در کرسی های آزاد اندیشی میان نخبگان یکی از مهمترین راههای برون رفت از گره هایی است که هرازچندگاهی بروز و ظهور می نماید.
  2. بهره گیری از اساتید داخلی اقتصاد مانند همین جوان بی ادعای تحصیل کرده برومند (جناب آقای دکتر بیداوسی) که چندین سال از وقت خود را در داخل کشور صرف پژوهش های کاربردی پایه ای نموده اند یکی دیگر از مهمترین راههاست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.