مشتری‌یابی

مشتری‌یابی نقشی حیاتی در فرایند فروش بر عهده دارد.

مشتری‌یابان حرفه‌ای تمرکز خود را بر «بستن فروش» قرار نمی‌دهند؛ بلکه توجه آنها بر ارزیابی مخاطببن و روش‌های ارتباط و جذب آنها متمرکز است. مشتری‌یاب کارآمد به خوبی به این امر واقف است که روش تمرکز بر «بستن فروش» نسخه فاجعه آوری است. بیشتر زمان شما باید برای شنیدن و یافتن نکات، اشارات، تفاوت کلمات و سر‌نخ‌هایی که تفاوت “چگونه” را در برابر  “چرا” مشخص می کنند، صرف گردد. باقی زمان نیز برای پرسش و پاسخ به سؤالات مناسب صرف خواهد شد و ما بر کنترل و ارزیابی سؤالات صحیح تأکید داریم. ابزار مشتری‌یابی، پرسش‌هایی دوسویه در قالب سوالات هدفمند است که هم برای ما و هم برای مشتری احتمالی، منافعی دارد . مشتری‌یاب حرفه‌ای می‌آموزد چگونه زمان کمتری را برای افراد غیر‌مناسب هدر دهد.

اولویت مدیریت مصرف زمان و توان در مهندسی فروش

عنصر کلیدی در ابتدای تجربه‌ی بازاریابی این است که در مشتری‌یابی بتوانید به اندازه‌ی کافی اعداد فهرست مشتریان را افزایش دهید تا بتوانید از این فرآیند بیاموزید و مهارت های خود را رشد و پرورش دهید؛ اما به دلیل ترس از وازدگی و پاسخ منفی، بسیاری از افراد به تعداد کافی از اعداد نمی‌رسند و یا به سادگی انگیزه‌ی خود را از دست می‌دهند و دلسرد می‌شوند در نتیجه به سرزنش و انتقاد از همه‌کس و همه چیز به جز عامل اصلی می پردازند، یعنی خودشان!!! تنها عامل عدم موفقیت، خودمان هستیم؛ زیرا در این فرآیند، شکست مفهومی ندارد و همه‌ی پاسخ‌های منفی بخشی از روند یادگیری می باشند، بدون ورود به روند یادگیری و بدون دریافت پاسخ‌های منفی کافی، به جواب مثبت نمی رسیم!

Leave a Reply

Your email address will not be published.