ظرفیت، اهداف و نقش حرفه‌ی فروش و بازاریابی در اقتصاد مقاومتی

ظرفیت، اهداف و نقش حرفه‌ی فروش و بازاریابی در اقتصاد مقاومتی تمدن‌های متفاوتی در تاریخ جهان زیسته‌اند و از میان رفته‌اند. تمدن‌هایی که حضور خود را در عرصه‌ی تاریخ حفظ کرده‌اند و تأثیرگذار بوده‌اند، آن‌هایی هستند که به تولید فکر و تبلور گفتمان‌هایی جدید اهتمام می‌ورزند. اقتصاد مقاومتی، تجلی تولید «گفتمان» و «مفاهیم»، به عنوان […]

رویکردهای غربی فروش فردی

رویکردهای غربی فروش فردی رویکردهای غربی فروش فردی عمدتأ از پژوهش‌های کمی با رویکردی بیرونی (مشاهده بدون شرکت کردن محقق در پدیده‌ی مورد بررسی) استخراج شده‌اند. هر کدام از این رویکردها بر اساس سلیقه‌ی پژوهشگر، حرفه‌ی مورد بررسی و بازاری که فروش در آن روی می‌دهد، یکی از ویژگی‌های بدیهی عملیاتِ فروش را به عنوان […]

مشتری‌یابی

مشتری‌یابی نقشی حیاتی در فرایند فروش بر عهده دارد. مشتری‌یابان حرفه‌ای تمرکز خود را بر «بستن فروش» قرار نمی‌دهند؛ بلکه توجه آنها بر ارزیابی مخاطببن و روش‌های ارتباط و جذب آنها متمرکز است. مشتری‌یاب کارآمد به خوبی به این امر واقف است که روش تمرکز بر «بستن فروش» نسخه فاجعه آوری است. بیشتر زمان شما […]