مکتب فروش حلال

مکتب فروش حلال دربرابر مکاتب غربی فروش فردی

با توجه به نتایج میدانی، امروزه تنها رویکردی در حرفه‌ی فروش فردی که از جامعیت کاملی برای دربرگرفتن انواع موقعیت‌های فروش و بازارها برخوردار باشد، مکتب فروش حلال است. آموزه‌های شرعی، فقهی، تاریخی، فرهنگی و بومی تا اندازه‌ای کامل و فراگیرند که می‌توانند سرلوحه‌ی فروشنده قرار گیرند. یک فروش خوب، به معنای فروشی که با موفقیت به انجام رسد و تکرار خرید را در پی داشته باشد، حتماً می‌بایست اصول مکاسب، عقد بیع، شرایط ایجاب و قبول را رعایت نماید.

مکتب فروش حلال، از ترفندهای رایج می‌پرهیزد و در عین حال با استفاده از اصول روان‌شناختی و جامعه‌شناسی، ابزارهای کاربردی و دقیقی جهت رهبری ذهن متشری – یعنی تفهیم ارزش محصول – و کمک کردن به او برای تصمیم‌گیری را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد. در فرصت‌های بعدی با معرفی و بررسی کاربرد ابزارهای فروش حلال، به مهارت‌های فروشنده‌ی امروزی می‌پردازیم.
اصول مکتب فروش حلال

Leave a Reply

Your email address will not be published.