حرکت چشم‌ها

شیوه‌ی پردازش اطلاعاتحرکت چشم‌ها

حرکت مردمک چشم‌های مخاطب از آن رو اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد او اطلاعات را چگونه پردازش می‌کند؟ آیا برای پردازش اطلاعات با خود حرف می‌زند؟ تصویر سازی کرده و یا به احساس‌اش رجوع می‌کند. نکته‌ای که می‌بایست در حرکت چشم‌ها دنبال کنیم این است که بعد از اولین حرکت مردمک چشم، حرکت بعدی به کدام سمت است؟ مثلا اگر مخاطب‌مان هنگام پاسخ دادن به پرسشی که اطلاعاتی واقعی را جستجو می2کند ابتدا به سمت پایین نگاه می‌کند و سپس به سمت کنار (طرف گوش‌هایش) معنی ان این است که وی ابتدا پرسش مارا برای خود تکرار نموده است و سپس به یادآوری صداهایی که شنیده می‌پردازد.

چنانچه مخاطب از شیوه‌ی دیداری پیروی می‌کند و با تصاویر فکر می‌کند، می‌بایست با استفاده از کلماتی همچون دیدن، نظر، نام رنگ ها و غیره با دنیای او هماهنگ شویم. به همین ترتیب برای ایجاد ارتباط بهتر با افرادی که از شیوه‌ی شنیداری استفاده می‌کنند از لغاتی مانند گفتن، شنیدن و امثالهم و درنهایت برای گسترش سطح ارتباط با افرادی که از شیوه‌ی احساسی استفاده می‌کنند لغات و عباراتی مانند حس کردن، احساس سبکی و سنگینی و مانند آن را به‌کار می‌بریم.

ابزارهای مهارت گوش دادن مؤثر را بشنوید

Leave a Reply

Your email address will not be published.